Política de privacitat

Universal Acadèmia respecta la privacitat i la protecció de les dades personals dels nostres usuaris. A continuació s’explica el tractament que realitzem d’aquestes dades.

1. Dades de la responsable del tractament

Piedad Moreno Arredondo

Domicili C/ Rec, 32 08420 Canovelles (Barcelona)

NIF 77107425-V

Telèfon: 93 849 06 36

Email: info@universlacademia.com

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat respecta el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i en allò que no contradigui l’esmentat Reglament, pel disposat a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la seva normativa de desenvolupament.

Quan faciliteu les vostres dades, declareu haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el vostre consentiment inequívoc i exprés al tractament de les vostres dades personals d’acord a les finalitats i termes aquí expressats.

L’Acadèmia podrà modificar la present política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ésser complementades por l’Avís Legal, la Política de Cookies i les Condicions de Matriculació que, en el seu cas, es recullin per a determinats productes o serveis, si s’escau.

2. Finalitat del tractament de les dades personals

El tractament que realitzem de les vostres dades personals respon a les següents finalitats:

  • Proporcionar-vos informació relacionada amb les accions formatives i serveis d’ensenyament que ofereix l’Acadèmia. Aquesta informació podria incloure ofertes, informació comercial o altres qüestions que considerem del vostre interès, i ho podreu rebre per diverses vies, especialment WhatsApp i correu electrònic.
  • En el seu cas, iniciar el procés de contractació dels nostres serveis d’ensenyament mitjançant la matriculació en una acció formativa (aquest procés implica el consentiment ulterior per a la finalitat en el tractament corresponent).

2.1. Període de conservació de les dades personals.

Conservarem les vostres dades personals des de que ens doneu el vostre consentiment fins que el revoqueu o bé sol·liciteu la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. Legitimació i dades recaptades

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment de l’interessat en el moment de facilitar-nos la informació. Quan es tracta d’estudiants matriculats a les nostres accions formatives, el tractament està legitimat per l’execució del contracte.

3.1. Consentiment per a tractar les vostres dades

En omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per a enviar les dades, o al remetre correus electrònics a l’Acadèmia a través dels comptes habilitats per a aquest ús, l’usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a las finalitats informades.

D’acord a les finalitats assenyalades a l’apartat 2, les categories de dades que seran objecte de tractament són les següents:

  • Dades identificatives: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon i adreça i les dades de pagament si l’usuari inicia el procés de matriculació.
  • Dades de tràfic web i localització geogràfica per a oferir-li una informació més personalitzada d’acord a les seves preferències i ubicació.

3.2. Dades obligatòries

Les dades de caràcter obligatori es distingeixen als formularis de recollida d’informació. Si decidiu no proporcionar-nos alguna d’aquestes dades considerades obligatòries, no podrem complir amb la finalitat prevista i no es realitzarà el tractament de dades ni la prestació del servei corresponent.

L’usuari certifica que les dades personals que ens facilita són veraces i correctes, i serà responsable de comunicar-nos qualsevol modificació a les mateixes. En el cas de que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’usuari garanteix que li ha informat dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar-nos les seves dades.

4. Mesures de seguretat

En el marc del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s’han adoptat les mides d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accès no autoritzat. Malgrat això, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat no sempre són inexpugnables.

5. Cessió de dades.

L’usuari coneix i accepta que les seves dades personals podran ser facilitades a tercers (tals com bancs, companyies asseguradores o centres de pràctiques) quan sigui necessari per a complir amb les finalitats del tractament per a finalitats administratives internes, respectant-se en tots els casos les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal així com les polítiques generals de qualitat i privacitat de l’Acadèmia.

A excepció de les previsions contingudes al paràgraf anterior, l’Acadèmia no realitzarà comunicacions de les vostres dades a tercers més enllà de les exigides en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i les disposicions de desenvolupament, que les realitzades a las autoritats competents quan li fossin requerides.

6. Drets de l’usuari

L’usuari té els següents drets en quant al tractament de les seves dades personals:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació si són inexactes, o bé sol·licitar la seva eliminació (per exemple, si considereu que ja no són necessàries per a la finalitat que van ésser recollides).
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, sempre que es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa, en llur cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament, en llur cas deixarem de tractar les vostres dades, tret que per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les vostres dades.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Competent en Protecció de Dades, especialment quan no s’hagi obtingut satisfacció a l’exercici dels seus drets.

6.1. Com exercir els meus drets?

Podreu exercir els vostres drets o obtenir més informació sobre els mateixos contactant amb l’Acadèmia a través dels canals assenyalats a l’inici de la present Política de Privacitat (a l’apartat 1 d’identificació de la Responsable del tractament).

Tanmateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas de que no desitgeu rebre comunicacions comercials electròniques en el futur, ho podeu manifestar enviant un correu electrònic a info@universalacademia.com

7. Xarxes socials

Els perfils a les xarxes socials amb els que compta l’Acadèmia no suposen un tractament de dades més enllà del que la pròpia xarxa social permeti per a perfils corporatius. L’Acadèmia podrà utilitzar-los per a informar als usuaris de cada xarxa social subscrits al seu perfil sobre les seves activitats, esdeveniments, seminaris, ofertes, promocions o novetats en els seus productes o serveis, així com compartir informació d’interès sobre les temàtiques habituals de l’Acadèmia. L’Acadèmia no extraurà cap tipus de dada directament de la xarxa social, a excepció d’aquells casos en els que l’usuari les faciliti a través del servei de missatgeria privada de la corresponent aplicació per a sol·licitar informació sobre els serveis de l’Acadèmia. En aquests casos, l’Acadèmia es limitarà a respondre a la qüestió plantejada, sense emmagatzemar dades personals.

ca