fbpx

Condicions de matriculació

Les presents condicions de compra suposen el contracte entre Universal Acadèmia (en endavant, l’Acadèmia) i qui s’hi matricula, en endavant, estudiant) a través de www.universalacademia.com (en endavant, el lloc web).

Per tal d’enviar la vostra sol·licitud caldrà marcar la casella “Accepto les Condicions de Matriculació”, que es troba junt al formulari. En marcar-la, l’estudiant manifesta haver llegit les presents condicions, declara acceptar-les i atorga el seu consentiment exprés a tot el contingut del contracte a la versió publicada en el moment de la seva acceptació, comprometent-se estricament al seu compliment.

1. Identificació de les parts

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’Acadèmia ofereix la següent informació com a part contractant titular del lloc web:

Universal Acadèmia (Piedad Moreno Arredondo)

Domicili: C/ Rec, 32 08420 Canovelles (Barcelona)

NIF: 77107425-V

Telèfon: 93 849 06 36

Email: info@universlacademia.com

L’estudiant major d’edat queda identificat a través de les dades facilitades al formulari de matriculació, essent responsable de la veracitat, actualització i exactitud de les mateixes. Aquest manifesta tenir capacitat legal per a celebrar contractes, i actuar en nom propi. En cas d’estudiants menors de 18 anys, serà el seu pare/mare/tutor legal amb capacitat legal per a celebrar un contracte en el seu nom qui haurà de complimentar les seves dades. L’Acadèmia podrà no atendre les sol·licituds de comanda o cancel·lar els comptes de client quan les dades proporcionades fossin inexactes, falses o incompletes.

2. Objecte

El present contracte regula els termes i condicions aplicables a la contractació per part de l’estudiant dels serveis formatius de l’Acadèmia mitjançant la seva matriculació a l’acció formativa seleccionada per l’estudiant de les ofertes al lloc web. Aquestes condicions estan formulades d’acord al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, i Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

3. Descripció dels productes i serveis

Al lloc web s’ofereixen accions formatives en modalitat presencial i on line. Les accions formatives en modalitat presencial es desenvolupen a les instal·lacions de l’Acadèmia o bé a altres llocs habilitats per a aquesta finalitat; l’estudiant haurà de dur el seu propi material d’escriptura (llapis, goma, maquineta, bolígraf, paper…) mentre que l’Acadèmia podrà facilitar el material complementari que consideri adient pel desenvolupament de l’activitat. A la modalitat on line els materials didàctics estaran disponibles en format digital a través d’un campus virtual d’accés privat a través del qual l’estudiant podrà realitzar l’estudio, avançar en el curs i presentar les proves d’avaluació.

Quan es finalitza l’acció formativa, si es superen les proves d’avaluació establertes i el curs està abonat a la seva totalitat, l’Acadèmia expedirà el corresponent títol. En aquells cursos que s’especifiqui, se realitzaran les pràctiques en empreses externes. És per això que l’Acadèmia haurà de facilitar les dades personals de l’alumne tant a la companyia asseguradora designada per cobrir l’estudiant durant la seva estada de pràctiques como a la pròpia empresa on vagi a realitzar-les per tal de donar d’alta el conveni de col·laboració. La durada de las pràctiques tindrà una durada mínima de 100 hores, que podrà perllongar-se sense augment del cost si així ho acorden l’estudiant i el centre de pràctiques. Un cop finalitzat el període de pràctiques, el centre de pràctiques haurà de remetre l’informe de pràctiques a l’Acadèmia per tal de poder-li expedir el corresponent certificat de pràctiques.

L’estudiant disposa d’uns terminis per a la realització de l’acció formativa a la que s’hagi matriculat. Si s’esgoten els terminis sense haver cursat les proves d’avaluació, l’Acadèmia es reserva el dret de donar por finalitzada l’acció formativa, sense emetre el títol. En tal cas, l’estudiant podria sol·licitar una pròrroga de la seva matrícula por un termini addicional, con possibilitat de realitzar les avaluacions i accedir al títol acreditatiu, a canvi del pagament de renovació de les taxes.

4. Procés de compra

La contractació d’una acció formativa es realitza mitjançant les següents passes:

 1. Qualsevol usuari pot accedir a la informació i preus de cada acció formativa oferta al lloc web sense necessitat de registre o facilitar les seves dades. En tot cas serà aplicable allò disposat a l’Avís Legal del lloc web.
 2. Abans de realitzar una compra o comanda, l’usuari pot preguntar qualsevol dubte sobre el procés de matriculació i acció formativa contactant amb l’Acadèmia.
 3. Si s’ha decidit per formalitzar la seva matrícula directament on line, l’estudiant haurà d’emplenar el formulari amb les dades marcades com a obligatòries. Cal triar el mètode de pagament i introduir les dades per al mateix segons la forma triada. Per a més informació, consulteu l’apartat 7 “Mètodes de Pagament” de les presents condicions.
 4. Per a poder formalitzar el procés de compra, cal que l’estudiant marqui la casella de “Accepto las Condiciones de Matrícula” que enllacen al present text. Quan es marca aquesta casella l’estudiant declara expressament haver llegit i entès totes les estipulacions del contracte, acceptant-les sense reserves. El contracte quedarà formalitzat en el moment de la recepció de la sol·licitud per part de l’Academia.
 5. En finalitzar el procés, l’Acadèmia enviarà un justificant de recepció per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Un tècnic de formació de l’Acadèmia contactarà amb l’estudiant per confirmar totes les dades personals per a la matrícula i el mètode de pagament.

5. Política de devolucions

Quan l’estudiant es matricula en una acció formativa on line, disposa de 14 dies per avaluar el curs. Si no el satisfà, podrà exercir el dret a desisitiment, de la manera detallada al següent apartat 6. Si s’exhaureix l’esmentat termini i l’alumne no ha manifestat la seva intenció de revocar la matrícula, s’entendrà que l’estudiant està d’acord en mantenir-la i ja no podrà demanar la devolució total o parcial del curs. En mantenir-se la matrícula al curs, l’estudiant contrau l’obligació del seu complet abonament.

6. Desistiment

D’acord a l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, l’estudiant podrà exercir el dret de desistiment en un termini de 14 dies naturals des de la data de formalització de la matricula sense necessitat de justificar la seva decisió i sense cap tipus de penalització. L’estudiant que vulgui exercir el dret de desistiment haurà de comunicar-ho a l’Acadèmia dins del termini assenyalat anteriorment, podent utilitzar per a aquesta finalitat el formulari de desistiment disponible fent clic aquí.

Un cop exercit el dret de desistiment per l’estudiant, es procedirà al reemborsament de la quantitat abonada por aquest en el termini màxim de 14 dies naturals, cancel·lant-se la matrícula i l’accés de l’estudiant a tots els serveis derivats d’aquesta.

7. Mètodes de pagament

L’Acadèmia admet els següents mètodes de pagament:

 • Targeta bancària: el nostre Banc garanteix l’aplicació dels més potents sistemes antifrau.
  • pagament únic: s’abona el curso d’un sol cop, aplicant-se un 10% de descompte.
  • pagament ajornat: s’abona el curso de manera fraccionada.
 • Domiciliació bancària: per a aquesta opció cal realitzar la matrícula de manera presencial, no essent possible la matrícula on line.
 • Efectiu: per a aquesta opció cal realitzar la matrícula de manera presencial, no essent possible la matrícula on line.

El preu de cada acció formativa es mostra a la fitxa individual accessible al lloc web sense necessitat de facilitar dades, registre o matriculació prèvia. Aquest preu inclou tots els impostos aplicables i despeses de tramesa, essent la quantitat total a pagar por l’estudiant. Quan s’ofereixi en una acció formativa, el preu total podrà ser objecte de fraccionament si l’estudiant ho sol·licita, sense suposar costos addicionals o interessos. En cas de triar el pagament ajornat, no podrà sol·licitar la corresponent titulació de l’acció formativa ni realitzar les pràctiques corresponents si n’hi ha fins que no s’hagin abonat tots els terminis del preu total. Si l’estudiant incompleix algun dels terminis de pagament del fraccionament que hagués triat, i no ho corregeix en un termini màxim de 30 dies des del venciment, l’Acadèmia podrà blocar la seva matrícula fins que es produeixin els pagaments pendents, quedant l’estudiant mentrestant sense accés al servei de tutories i avaluacions.

8. Propietat Intel·lectual

Tots els elements del lloc web com els textos, imatges, composicions o qualsevol altre element susceptible de comptar amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual o industrial, són titularitat de l’Acadèmia o bé en disposa d’autorització o llicència respecte dels titulars dels seus drets d’explotació.

Quan contracta una acció formativa, l’estudiant rep una llicència d’ús sobre els continguts del mateix, amb caràcter limitat, no exclusiu i intransferible, pel que no s’estendrà a tercers, ni tan sols a altres empreses o societats amb les que l’estudiant mantingui o pugui mantenir relació accionarial o comercial. L’estudiant no podrà sota cap concepte, tret que compti amb el el consentiment exprés i per escrit de l’Acadèmia:

 • Facilitar o revelar a tercers el seu nom d’usuari i paraula de pas.
 • Permetre l’accés a tercers als continguts del curs contractat.
 • Distribuir, comunicar, reproduir o copiar el contingut del curs, en qualsevol suport o mitjà.

L’incompliment del que disposa la present clàusula serà causa de terminació anticipada i automàtica del contracte, sense necessitat de preavís, tot això sense perjudici de les responsabilitats de l’estudiant respecte a vulneracions dels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de l’Acadèmia o de tercers.

9. Idioma

Els continguts distribuïts en els cursos on line són sempre en castellà. En el cas dels cursos presencials, la llengua vehicular serà, preferentement, el català, a excepció de que hi hagi com a mínim un alumne que no comprengui aquesta llengua, en llur cas les classes es desenvoluparan en castellà. En el cas dels cursos d’anglès, en la mesura del possible, es procurarà impartir les classes en anglès. Respecte a les consultes, el professorat sempre respondrà respectuosament en la llengua que se li hagi formulat la pregunta.

10. Protecció de dades

D’acord al que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la seva normativa de desenvolupament, s’informa que les dades de caràcter personal que faciliteu durant el procés de matriculació i durant l’execució del servei seran incorporades a un arxiu automatitzat denominat “Alumnes” degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i llur responsable és Piedad Moreno Arredondo, amb NIF 77107425-V . La finalitat d’aquest arxiu és la de poder prestar els serveis formatius contractats, atendre las sol·licituds d’informació de l’usuari respecte els nostres serveis, participar en comunitats d’usuaris gestionades per l’Acadèmia, facilitar a l’usuari informació d’interès en matèria de formació i ocupació, enviar informació per diferents mitjans sobre novetats, esdeveniments, activitats, concursos, ofertes, promocions o nous productes i serveis de l’Acadèmia. L’usuari coneix i accepta que les seves dades personals podran ser facilitades a tercers quan s’escaigui per tal de complir amb les finalitats anteriorment descrites, respectant-se en tot cas les mesures de seguretat exigides por la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal així com les polítiques generals de qualitat i privacitat de l’Acadèmia.

Podeu adreçar les vostres comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través del mitjans de contacte previstos a l’apartat 1 de las presents condicions.

11. Llei Aplicable i Fur

Les presents condicions es regeixen por la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o qüestió respecte al lloc web o de les presents condicions legals seran resoltes davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granollers (Barcelona). En cas que l’usuari tingui la condició d’estudiant (Consumidor o Usuari d’acord a les definicions del Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris), la resolució de les possibles controvèrsies seran resoltes davant els Jutjats i Tribunals del domicili de l’estudiant.

En cas de que alguna de les estipulacions recollides al present contracte fora declarada nul·la o sense efecte, en tot o en part, per qualsevol tribunal o autoritat competent,  les restants estipulacions conservaran la seva validesa, tret que las parts de mutu acord decideixin la terminació de l’acord. Els pactes, clàusules i condicions que integren el present document constitueixen l’expressió formal i definitiva de la declaració de voluntat de les parts.

L’estudiant també disposa d’un sistema online de resolució de litigis gestionat por la Comissió Europea a través del següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

ca