Avís legal

1. Dades identificatives.  

La titular d’aquest lloc web és Piedad Moreno Arredondo (Universal Acadèmia), en endavant, l’Acadèmia, amb domicili social a C/ Rec, 32, 08420, Canovelles (Barcelona) amb NIF 77107425-V.

Podeu contactar amb nosatres a travès del telèfono 93 849 06 36 (admet trucades de veu en horari comercial i missatge via WhatsApp durant les 24h, que seran atesos el més aviat possible) o per correu electrònic escrivint a info@universalacademia.com

2. Introducció.

El present Avís Legal regula l’ús del servei del lloc web www.universalacademia.com

L’accés a la web assenyalada, així como la utilització de les funcionalitats (en endavant Serveis) i continguts que s’hi ofereixen, atorguen a la persona que en fa ús la condició d’usuari. Si navegueu per aquest lloc web, adquiriu la condició d’Usuari i accepteu les presents condicions d’ús i avís legal, comprometent-vos al seu compliment.

L’Acadèmia es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions, suspensions, cancel·lacions o restriccions, que s’escaiguin al lloc web, podent canviar el disseny, presentació o configuració del mateix, així com els continguts i serveis oferts, i el contingut de l’avís legal i resta de condicions d’ús.

3. Objecte.

Aquest avís legal té per objecte descriure les condicions legals aplicables a l’accés i ús per part de l’usuari a la informació continguda al lloc web, així com donar compliment a les obligacions establertes a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE).

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquest lloc web no suposa, por sí mateix, l’inici d’una relació comercial o d’altre caire amb l’Acadèmia. Per contractar els serveis oferts al lloc web caldrà utilitzar els canals habilitats per a aquesta finalitat, on es podrà requerir l’acceptació de noves condicions legals, de compra o privacitat.

4. Contingut, exactitud i actualització                                

L’Acadèmia, realitza revisions periòdiques dels continguts i informació publicats al lloc web. Malgrat això podrien ser no exhaustius o no estar prou actualitzats, pel que l’Acadèmia no assumirà cap responsabilitat respecte a la manca d’actualització o exactitud de la informació, dades o continguts publicats en el lloc web. L’Acadèmia tampoc pot controlar l’ús que l’usuari li doni a la informació publicada i, per tant, no serà responsable de cap tipus de danys o perjudicis, ja siguin directes o indirectes, que puguin derivar de l’ús de l’esmentada informació.

L’Acadèmia no es fa responsable de les opinions i respostes emeses per terceres persones, ja sigui a través de publicacions, missatges en xarxes socials, respostes a consultes públiques o comentaris en blogs.

L’Acadèmia realitza un exhaustiu manteniment de la pàgina web, per tal que l’accés als seus serveis i continguts es trobi sempre disponible. Malgrat això, l’usuari accepta que es poden produir interrupcions, programades per millorar el rendiment de la pàgina o amb finalitat similar, o accidentals por causes externes a l’Acadèmia o que aquesta no pugui controlar.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del lloc web tal com els textos, imatges, composicions o qualsevol altre element susceptible de comptar amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual o industrial, son titularitat de l’Acadèmia o bé disposa d’autorització o llicència respecte dels titulars dels drets d’explotació.

Tret d’aquells continguts en els que expressament s’estableixi una altra llicència aplicable, l’Acadèmia no concedeix llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, excepte si s’ha signat un acord expressament amb un tercer. Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb la finalitat d’emmagatzemar-ho, realitzar còpies de seguretat o imprimir-ho sobre paper per a ús privat.

Tret les situacions esmentades, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de l’Acadèmia i, en el seu cas, dels tercers col·laboradors. Queden especialment prohibides:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web en un marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a l’Acadèmia, a no ser que compti amb el consentiment per escrit.
  • L’extracció i ús d’elements del website causant o no un perjudici a l’Acadèmia, conforme a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de Dades.
  • Per a l’establiment de links d’hipertext (hipervincles) en un altre website adrçats a aquest website no es requereix una autorització expressa, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota l’adreça electrònica pròpia del mateix.

L’incumplimient de l’anterior facultarà a l’Acadèmia per exercir les accions que se li reconeguin en Dret per a la defensa dels seus legítims interessos.

6. Arxius temporals d’informació

Per al correcte funcionament i visualització del lloc web, l’Acadèmia fa servir arxius temporals d’informació que el servidor envia al dispositiu de l’usuari. Podeu obtenir més informació sobre aquest apartat a la nostra Política de Cookies.

7. Enllaços (links)

Els enllaços externs que pugueu trobar al lloc web condueixen a altres llocs web titularitat de tercers. L’Acadèmia no respon del contingut d’aquells llocs, no garantint-ne la seva veracitat o actualització. La presència d’aquests enllaços al nostre lloc web té únicament finalitat informativa i, en cap cas, suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

8. Idioma

Aquest lloc web es mostra per defecte en llengua catalana. Tot el contingut està disponible també en castellà: per poder llegir els textos en aquesta llengua, només caldrà seleccionar-lo al menú corresponent i es mostrarà automàticament tot el contingut en castellà.

9. Legislació aplicable

Les presents condicions es regeixen por la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o qüestió respecte del lloc web o de les presents condicions legals seran resoltes davant els Jutjats i Tribunals de Granollers. En cas de que l’usuari tingui la condició de Consumidor d’acord a les definicions del Text Refòs de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la resolució de les possibles controvèrsies es realitzarà davant els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. Si alguna de les clàusules del present avís legal fos declarada nul·la o ineficaç, total o parcialment, no comportarà la invalidesa de la resta, mantenint la seva vigència si l’Acadèmia no declarés el contrari.

ca